COULEUR:

Orange Bleu Jaune

tube ou une balle mill avec refroidi tourillon